Tevrat Kime İndi?

Tevrat kime indi? Tevrat Nedir? Tevrat’ın bölümleri nelerdir? İslam’da Tevrat Nasıl Geçer? gibi soruların cevaplarını bu yazımızda inceledik.

Tevrat kime indi?

Tevrat Hz. Musa’ya indirilmiş dört kutsal kitaptan biridir. Hz. Musa peygambere Turu Sina dağında vahiy edilmiş ve öğretilmiştir bir kitaptır. Diğer bir ismi ise Ahd-i Atik olarak geçer.

Tevratın Kelime Anlamı

Tevrat kelimesinin kökü dil bilimcilerine göre vera fiilidir. Tevrat kelimesini bazı kıraat imamları “tevriye”, bazıları ise “Tevrat” olarak okumuştur. Bazı imamlara göre ise bu kelime İbranice olup Torah kelimesinden türemiştir.

Genel manada Tevrat kelime anlamı olarak “sözleşme, öğreti, kılavuz, teori, hüküm, kanun, din” gibi anlamları ifade etmektedir. Aynı zamanda Hz. Musa peygambere verilen kitabın ismidir.

Tevratın Bölümleri

Tevratın Bölümleri

Dinler tarihini inceleyenler Tevrat’ın 39 kitaptan meydana geldiğini ve genellikle üç bölüme ayırırlar. Bu bölümler 1- Tevrat Kanun Kitabı 2- Nebiim yani Nebiler Kitabı ve 3-Ketubim yani Yazılar Kitabıdır.

Birinci bölüm Hz. Musa Peygamberin ilk beş kitabını içerir ve İslam alimlerine göre de Allah tarafından Hz. Musa’ya indirilen asıl Tevrat budur. Bu ilk beş kitabın isimleri (Fr. Pentateuque) Tekvin, Çıkış, Levlililer, Sayılar ve Tesniye kitaplarından oluşur.

İkinci bölüm olan Nebiim 6. Kitap Yeşu’dan başlayıp 22. Kitap Neşidelerin Neşidesi’ne kadar devam etmektedir.

Üçüncü bölüm ise yani Ketubim 23. Kitap İşaya isimli kitaptan başlar ve 39. Kitap olan Malaki ile sona ermektedir. Bu kitapların tamamına Yahudiler şeriat manasına gelen “Tanak” ismini verirken, Hristiyanlar ise “Eski Ahid” demekteler.

İlk 5 kitap içinde bulunan Tesniye Kitabı’nın son bâbında, Hz. Musa’nın vefatı, defnedilmesi ve yas merasimi anlatılmaktadır. Halbuki ilk 5 kitap içinde yer alan bu kitap Hz. Musa (a.s.) peygamber hayatta iken indiğinden vefatta evvel böyle bir olay nasıl anlatılabilir?

Yahudiler bunu da tevil ederek demişler ki “Hazret-i Mûsâ’ya bu hadiseleri Tanrı bildirdi. O da ölmeden önce bunları Tevrat’a yazdı.” diğer bir kısmı ise Hz. Musa vefat ettikten sonra başa geçen Yeşu’nun yazdığını ifade eder.

Lakin bu bölümde vefat merasimlerinin anlatılması, Tevrat’a beşeri bir müdahaleyi açıkça göstermektedir.

Tevrat’tan sonraki kitapların Hz. Musa peygamberden sonra gelen peygamberle birlikte eklenen bölümler olduğu da yazılır. Örneğin Hz. Musa’dan (a.s.) sonra gelen Yeşu (Yûşâ) geldi ve “Yeşu Kitabı” daha sonra “Samuel Kitapları” vs. Bu, böyle devam etti ve toplam 39 kitap oluştu.

Tevrat’tan sonraki bölümlerin, Hazret-i Mûsâ’dan sonra gelen peygamberle birlikte eklenen bölümler olduğu ifade edilir. Mesela Hz. Musa’dan (a.s.) sonra Yeşu (Yûşâ) geldi ve “Yeşu Kitabı” eklendi; sonra “Samuel Kitapları” vs. Bu, böyle devam etti ve toplam 39 kitap vücuda geldi.

Tevrat Nasıl Yazıldı

İslâm müfessirleri Tevrat’ın bir defada levhalar halinde verildiğini belirtir. Bazıları ise Tevrat’ın bir defada indiğini, bazıları ise çeşitli zamanlarda parça parça vahiy edildiğini ileri sürmüştür.

Kur’an-ı Kerîm’de, “Ehl-i kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor …” (Nisâ 4/153) ayetiyle onların bu anlayışına işaret edilmektedir).

Hz. Musa peygambere ait olduğu ifade edilen Tevrat’ın da dahil olduğu Eski Ahid metinlerinin resmen kabulü ve ilan edilmesi m.s. 90 ve 100 yıllarında yani Hazreti Musa’dan yaklaşık 1300 yıl sonradır.

Eski Ahid bu tarihte toplanan Yahudi meclisinde Jamnia Sinodun’da birçok nüsha arasından seçilmek suretiyle standart bir hale getirilmiştir.

Kuran’da Tevrat 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerîm’in yedi suresinin 16 ayetinde Tevrat ifadesi geçmektedir. Bu sureler Al-i İmran, 3/48, 50, 65, 93, Maide, 5/43, 44, 46, 66, 68, 110, Araf 7/157, Tevbe, 9/111, Feth, 48/29, Saf, 61/6, Cum’a, 62/5. ayetleridir.

Allah (c.c.) Tevrat ve İncil’in Kur’an-ı Kerim’den evvel indirildiğini (Al-i İmran, 3/3), Hazreti İsa’ya yazı, hikmet, Tevrat ve İncil’in öğretileceğini (Al-i İmran, 3/48), O’nu, Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdiğini (Al-i İmran, 3/50)

Tevrat ve İncil’in Hz. İbrahim peygamberden sonra indirildiğini (Al-i İmran, 3/65), Tevrat’ta bir hidayet ve nur bulunduğunu (Maide, 5/44), Tevrat’ın bir tasdikçisi olarak İncil’in indirildiğini (Maide, 5/46), Tevrat, İncil, ve Kur’an’ın dosdoğru tutulması gerektiğini (Maide, 5/66, 68) beyan edilmiştir.

Maalesef belli bir zaman sonra bu kitap tahrif edilmiştir. Beşer eli karıştırmıştır. Tevrat ve İncil’de olan bu tahrif asla Kuran için geçerli değildir ve aslı olarak günümüze kadar gelmiştir. Allah’a emanet olun vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri