Kitaplara İman – İlahi Kitaplar Kaç Tanedir? ve İsimleri Nelerdir?

Kitaplara iman nedir? bu konu üzerinde duracağız. Kitap lugatta “yazmak ve yazılı belge” manasına gelir. Genel manada ise Allah Teâlâ’nın biz kullarına yol göstermek ve bizleri aydınlatmak için peygambere vahyettiği sözlerin yazıya geçirilmesi anlamında kullanılır.

Kitaplara iman dediğimiz zaman sadece Kuran değil Tevrat, Zebur ve İncil de anlaşılır. Hıristiyan ve Yahudilere ilahi bir kitap olarak İncil ve Tevrat verildiği için onlara Ehl-i kitap denilir. İlahi kitaplar Allah katından inmiş olması nedeniyle  “semavî kitaplar” da denilmektedir.

Kitaplara iman başka bir ifade ile Allah tarafından bazı peygamberlere kitap verilmesine ve bu kitapların doğru ve gerçek olduğuna inanmak anlamına gelir.

Yüce Allah Hz. Peygamber’e “İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emr olunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum…” (Şûrâ 42/15) diye seslenmiş,

Müminlere ise “Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam mânasıyla sapıtmıştır” (Nisâ 4/136) buyurarak, kitaplara iman etmenin bir iman esası olduğunu bildirmiştir.

İman esasları esasen birbiriyle bağlantılı ve birbirinden ayrılmazdır. Kitaplara iman tamam ama başkasına inanmam diyemeyiz. Yani diğer esaslardan ayrılmaz.

Allah’a inanıyorsak bu iman bizi meleklere imana ve dahi yol gösterici olan peygamberlere iman  etmeye götürür. Onlar dahi biz kitaplara iman ve ahirete imana götürür ki bu esaslar birbirinden ayrılmaz.

Kitaplara İman

Kuranı kerimKitaplara iman konusu Allah’ın kelâm sıfatına bakar ve bu sıfatın neticesidir. Peygamberlerine vahiy yolu ile bildirildiği ayetlerin yazılmış şeklidir. Peygambere indirilen bu kitaplara ilahi kitap denilmesinin hikmeti bu kitapların Allah tarafından gönderilmesi, söz ve içerik olarak onlarda hiçbir insan sözü ve katkısının olmamasıdır.

Bugün bizler kitapların şu an ki şekillerine değil de Allah’tan gelmiş bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz. İlâhî kitaplardan bir kısmı maalesef ya tamamen kaybolmuş ya değiştirilmiş ya da bugün için elimizde ondan hiçbir şey kalmamıştır. Mesela Hz. İbrâhim (a.s)’in sahifeleri böyledir.

Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların iyi veya kötü niyetli hareketleri sonucu değişikliğe ve bozulmaya uğramış ama Kuran Allah’ın vahyettiği şekilde varlığını devam ettirmiş, hiçbir bozulma ve değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

Kıyamete kadar da değişmeyecek bu hususiyetini sürdürecek olup buna işareten ayette “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız” (Hicr 15/9) denilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm ayetleriyle kendinden önce gelen kitapları tasdik etmiş bununla birlikte onların ortaya koyduğu bazı hükümleri ortadan kaldırmış ve yeni hükümler getirmiştir. Mümin ise iman sahibi isek Hz. Peygamber’e ve ona indirilen Kuran’a tam olarak uymalıyız. (bk. Âl-i İmrân 3/31; en-Nisâ 4/47; el-Mâide 5/15; el-En‘âm 6/153; el-A‘râf 7/3).

Peygamber göndermek ve kitap indirmek Allah için bir zorunluluk olmayıp  insanlar için peygamberler ve kitaplara ihtiyacı vardır. İnsan yaratılırken bazı yeteneklerle donatılmış olup kendi gayretiyle, aklıyla kendisi, çevresi ve diğer yaratılmışlar hakkında bazı bilgiler öğrenebilir.

Fakat bütün bu yetenekler yine de  sınırlı olup gücünü aşan yerlerde ilahi yardıma,  kutsal kitaplara ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyacını bilen Yüce Allah, bize bir ihsan ve ikram olarak peygamberleri vasıtasıyla kitaplar indirmiş ve bu ihtiyacımız için bize yol göstermiştir.

İlahi kitaplar dediğimizde ümmet için Allah’ın hükümlerinin olduğu ilk kaynaktır. Bu kaynakta dinimizin inanç esaslarını, ameli ve ahlak hükümlerini, farzlar, helal ve haramlar, ahiret hayatı ve Allah’ın isim ve sıfatları  vardır. İlahi Kitaplar şunlardır. – Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran.

Velhasılkelam

İlahi kitaplar doğrudan doğruya Allah katından gelir. Bu haliyle söz ve de mana bakımından Allah kelamıdır. İlahi kitapların hedefi nedir? dersek insanları sapıklıktan kurtarmak, hidayete, iyiliğe, aydınlığa çıkarmak ve iki dünyada mutlu kılmaktır deriz.

Kitaplara iman etmek iman esası ve farzdır. Bununla beraber Kuram bizlere her iki dünya saadetinin anahtarını veriyor. O halde haydi kuran okumaya ve anlamaya vesselam.

“Kitaplara İman – İlahi Kitaplar Kaç Tanedir? ve İsimleri Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri