Her Gün Okunan Dualar ve Anlamları

Her gün okunan dualar konusunu ele alacağız. Dua biz aciz kulların bizi yaratan nihayetsiz güç ve kudret sahibi Allah (c.c) ile bir iletişim kurma aracıdır.

Her gün okunan dualar ile Allah (c.c)’a karşı olan şükrümüzü ve arzularımızı iletebiliriz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatına bakarsak duayı günlük hayatının her anı ve her yerine yaydığını görürüz. Hatta neredeyse her fiilinde dua vardır.

Bizlere de dua ederek Allah (c.c)’a kulluk görevlerimizi yerine getirmemizi tavsiye etmiştir. Her gün okunan dualar çok fazla olabilir. Bununla beraber duayı ne kadar hayatımıza yaysak o kadar kardır. Dualarımızın makbul ve müstecab olması temennisiyle başlayalım.. İnşallah.

Her Gün Okunan Dualar

Uyumadan Önce Okunan Dua 

Uyku duası

Abdest alarak ve sağ tarafa dönerek uymak sünnet olduğunu unutmayalım.

“Allahümme eslemtü nefsiileyke. Veveccehtü vechî ileyke. Vefevvadtü emri ileyke. Veelce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbetenileyke. Laamelce’e, vela mencaminke illâileyke. Âmentü bikitabikellezî enzelte ve nebiyyikellezîerselte.”

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim (emanet ettim) yüzümü sana çevirdim . İşimi sana havale ettim(ısmarladım). Senden hem azabından korkarak, hem de ümit ederek sırtımı dayadım.

Senden başka sığınacak ve sende başka dayanacak melce’ ve (sığınılacak yer) mence’de (kurtuluş yeri) yoktur.  Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim (inandım). Bu durum ve iman ile uyuyorum.

Hz. Peygamberin uymadan önce okuduğu dua.

Uyku duasi
Uyku duası 2

Uykudan Uyanınca Okunan Dua 

Uyanınca yapılan dua

Elhamdülillâhillezî ehyânâ ba‘de mâemâtenâ ve ileyhi’nnüşûr.

Öldükten sonra bizi  dirilten Allaha ham dolsun. Tekrar diriltip huzurunda toplayacak olan da yine O’dur. (Tirmizi)

Ezan Okunurken Okunan Dua Arapça 

Lâhavle velâ kuvvete velâ kudrete velâ heybete velâ azamete illâbillâhi’lAliyyi’l-Azim.

Allah’ın kudretinden ve gücünden hariç kudret ve güç yoktur. Yalnız yüce ve azim (büyük)olan Allah’ın yardımıyla elde edilbilir.

Ezandan Bittikten Sonra Okunan Dua Arapça ve Türkçe 

Ezan duasi
Ezan duasi arapça

Ey şu eksiksiz (tam) davetin ve kılınacak namazın rabbi Allah’ım! Muhammed’e (s.a.v.) vesileyi ve fazîleti ihsan et (ver). Onu (s.a.v) kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmuda vererek ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Amin

Camiye Girerken Okunan Dua 

“Allahümme sallialâ Muhammedin vealââli Muhammedin ve sahbihî vesellim. Allahümme’ftah lî ebvâberahmetike.”

Her gün okunan Dualar… Allah’ım benim için sonsuz (nihayetsiz)rahmetinin kapılarını aç ve lütfeyle (iysan) ya Rab!

Camiden Çıkarken Okunan Dua 

“Allahümmeinni es’elüke minfadlike.”

Yâ Rab, senin fazlından (ihsanından) kereminden (cömetliğinden) istiyorum. (Tirmizi)

Tuvalete Girmeden Önce Okunan Dua 

Tuvalete gireken okunacak dua
Tuvalete gireken okunacak dua

Bismillâh. Allahümme innîeûzübike mine’lhubsi ve’lhabâis.

Bismillah. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden (dişi-erkek) sana sığınırım.

Tuvaletten Çıktıktan Sonra Okunan Dua 

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua
Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’lezâ ve âfânî minzalik

Her gün okunan dualar… Bana rahatsızlık (eziyet) veren şeyleri giderip, bana sıhhat ve afiyet ihsan eden Allah’a hamd olsun.”

Arabaya Binerken ve İnerken Okunan Dua 

Arabaya binerken okunacak dua
Arabaya binerken okunacak dua

Yemekten Önce Okunan Dua 

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahim.

Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minelmüslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketiHalîlullah, şefaat yâRasûlallâh.”

Günlük Okunan Dualar … Rabbim Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat (afiyet) dünyada kalanlara selamet, ahirete (ebedi alamlere) gidenlere rahmet eyle. Bizlere 2 cihanda güzellikler (iyilikler)  ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru. Amin

Yemek Yedikten Sonra Okunan Dua 

Yemek duası
Yemek duası arapça

Bir İşe Başlamadan Önce Okunan Dua 

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Her gün okunan dualar… Allah’ım, kolaylaştır, zorlaştırma. Allah’ım (bu işimi ) hayırla sonuçlandır Tamamına erdir).

Her Namazdan Sonra Okunan Dua 

“Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâzel celâlivelikrâm” 

Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin (yerisin). Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey   Azamet (büyüklük) ve Kerem (cömert) sahibi Allah’ım! Senin şanın pek yücedir.

Sabır İçin Okunan Dua 

Sabır duası
Sabır duası

“Rabbena efriğ Aleyna sabran ve sebbit akdemena vensurna alelgavmin kafirin” (Bakara suresi 250. ayet)

Her gün okunan dualar… Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızın yere sağlam bastır ve şu kafirlere (topluluğa) karşı bize yardımcı ol.

Sıkıntı Anında Okunan Dua 

Borç sıkıntı duası
Borç sıkıntı duası

Bol Kazanç Duası 

Rızık duası
Rızık duası

Türkçe okunuşu: Yâ Allah, yâ Rabb, yâ Hayyü, yâ Gayyûmü, Yâ Zelcelâli ve ikram. Eselüke bismikelazîmil-a’zami, Enterzugani helâlen tayyiben, Alahümme inkâne rızgunâ fissemâi, enzilhu ve inkâne filardi ezhırhu ve inkane ba’iden garrebhü, Ve inkâne gâribenyessirhü, Ve inkâne galîlen kessirhü, Ve inkâne kesîran ihfazhü bilbereketi

Yüceler yücesi olan (Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm, Ya Zel Celali vel- İkram) isminin hakkı için senden dilerim. Bana helal olan rızıklar ver. Yüce Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökyüzü) ise onu indiriver, eğer yerde ise onu çıkarıver, uzakta ise onu yakın kıl, yakın ise kolay yap, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.  Amin.

Evde Huzur İçin Okunan Dua 

Rabbene’ftah beynenâ ve beynekavminâ bi’l-hakkı ve Ente hayrü’lfâtihin.

Rabbimiz,bizimle kavmimiz arasında adaletle (hakla)  hükmet ve Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. ( A’raf Suresi, 89)

Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua 

“Yâ Rabbi! yalnız sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v) hürmetine yalnız senden istiyorum. O ki senin habibindir, o habibini vesile ederek, sana yalvarıyorum. Onun hatırı için kabul eylemeni istiyorum. Ya Rabbi onu şefaatçi yapıyorum, onun hürmetine dualarımı kabul et!”

Peygamber Efendimizin Okuduğu Tövbe Duası 

Allah’ım, Rabbim sensin, senden hariç (başka) ilâh yok. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Ben taakatim (gücüm) yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden (kötülüklerinden) sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla (afv et) çünkü günahları senden gayri bağışlayacak hiç kimse yoktur. (Tirmizi)

Dünya ve Ahiret Hayatını Kurtarmak İçin Okunan Dua 

Rabbenââtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâazâbennâr. Birahmetike yâErhamerrahimîn.

Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ihsan et. Bizi ateş azabından muhafaza eyle. Ey Rabb’im, sen merhamet edenlerin merhamet edicisin. bize rahmetinle muamele eyle.

Dualar ihlas ile samimiyet ile değerine değer katar. İbadetin ve duaların özünde ihlas vardır. Bize düşen ise ihlas ile günlük okunan dualar ezberlemek ve hayatımızın her anına ve yerine bu duaları yaymaktır. Selam ve dua ile

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri