Hamilelikte Okunan Dua Ayetleri ve Türkçe Anlamları

Hamilelikte okunan dua konusundan evvel şunu hatırlatmakta fayda var. Doğum hadisesi bazen hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren ciddi bir hadisedir.

Elbette böyle bir olay sadece yalnız manevi dua ile olmayacağı bellidir. Zaten İslam dinimiz evvelen maddi tedbirlerini al yani doktora git sonrasında manevi tedbire Hamilelikte okunan dua yap der.

Zira en iyisi budur. Sen tarlanı ek mahsulat için dua et. Yani tedbiri almak ve dua etmek. Bu ikisinden birini yapıp diğerini ihmal etmek, yarım iş yapmak gibi olur ki  tek kanatlı kuş nasıl uçarsa bizimki de öyle olur.

Hamilelikte okunan dua

Doğum yapacak hanım kişinin sıhhati ve kolaylıkla doğumu olması niyetiyle, Önce Ayete’l-Kürsi okunur, sonrasında (Felâk ve Nâs) sureleri okunduktan sonra şu ayet okunur.

Araf suresi 54
Araf suresi 54. ayeti

“İnne rabbekümüllahüllezi halegassemavati velerda fisitteti eyyamin sümmesteva alelarşi yuğşilleylennehara yatlübühu hasısa. veşşemse velgamera vennücume müsehharatim biemrih ela lehülhalgu velemr. tebarakellahü rabbül alemın.”

Meali: Gerçekten (şüphesiz) sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva(kuşatan) eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi emriyle baş eğdirendir. Haberiniz olsun (dikkat edin) yaratmak da, emir de (sadece) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne (uludur) yücedir.

Hz. Peygamberimiz Efendimiz (sav) kızı Fatıma (r.a) validemizin doğumu esnasında bu duayı okutmuştur. Nihayette sevindirici bir şekilde sıhhatli bir doğum olmuştur.

https://www.youtube.com/watch?v=usryFEgziMM&t=48s

Hamilelikte Okunan Dua Ayetleri ve Anlamları

Kur’an-ı Kerim’de doğum ve nesil ile ilgili ayetleri sizler için araştırdık. Hamilelik dönemi boyunca bol bol kuran okumanızda fayda olduğunu da hatırlatıp ayetlere göz atalım.

Saffât Suresi 100. Ayeti ve Türkçe Anlamı

“Rabbi heblî minessâlihîn(e).”

Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla.

Âl-i İmran Suresi 38. Ayeti ve Türkçe Anlamı

“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(u), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(i).”

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

İbrahim Suresi 40 ile 41. Ayetleri ve Türkçe Anlamları

“Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.”

Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur.

“Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb(u).”

Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı ve mü’minleri mağfiret et (günahlarımızı affet).

Furkan Suresi 74. Ayeti ve Türkçe Anlamı

“Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).”

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.

Haşr Suresi 10. Ayeti ve Türkçe Anlamı

“Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm(rahîmun).”

Ve onlardan sonra gelenler: “Rabbimiz bizi ve bizden önce îmân ile geçmiş (göç etmiş) olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde âmenû olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki Sen; Rauf’sun, Rahîm’sin.” derler.

Neml Suresi 19. Ayeti ve Türkçe Anlamı

“Fe tebesseme dâhıken min kavlihâ ve kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne).”

Bunun üzerine (Süleyman a.s.), onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve: “Rabbim, bana, anne ve babama en’am buyurduğun ni’metlere şükretmekte ve Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına dahil et.” dedi.

Ahkâf Suresi 15. Ayeti ve Türkçe Anlamı

“Ve vassaynâl insâne bi vâlideyhi ihsânen, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurhen, ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehran, hattâ izâ belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn(muslimîne).”

İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı.

Şöyle dedi: “Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben, Sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben (Sana) teslim olanlardanım.”

Bakara Suresi 128. Ayeti ve Türkçe Anlamı

“Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm(rahîmu).”

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

İster hamilelikte okunan dua olsun ister kendimizin yaptığı dualar olsun yeter ki içten samimi olsun vesselam.

Hamilelikle Okunacak Sureler ve Zikirler İçin Tıklayınız…

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Hamilelere Tavsiyelerini Okumak İçin Tıklayınız…

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri