Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt İlanı

İLGİ:

 1. (a) 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar.
 2. (b) Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 28.09.2021 tarih ve 114963 sayılı Yazısı.
 3. (c) Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02. 2014 tarihli ve 09 no’lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programları ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim terbiye Kurulu Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlar.

Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; “üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı” gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir denilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki kriterler çerçevesinde ön kayıt ile toplam 885 öğrenci alınacaktır.

 • · Öğrenciler, şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapacaktır. Fax, Posta ve Kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 • · Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları, aşağıda istenen evraklarla birlikte Formasyon Birimine yapılacaktır Formasyon Birimi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Sağlık Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi A Bloktadır.

Ön Kayıtta İstenecek Belgeler

 • a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 • b. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 • c Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi
 • d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 • e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

EK: Ön Kayıt Dilekçesi

 • · Ön Kayıt Tarihi: 04-08 Ekim 2021
 • · Sonuçların Açıklanması: 11 Ekim 2021
 • · Kesin Kayıtlar: 11-15 Ekim 2021
 • · Planlanan Derslerin Başlanma Tarihi:16 Ekim 2021

 

 1. · Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece mezun adaylar kabul edilecektir. Adayların kabulünde “Öğrencilerin lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)” esas alınacaktır.
 2. · Adayların ön değerlendirmesi, mezuniyet not ortalamalarına (Yüzlük Sisteme) göre yapılacak, notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı kadar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir.
 3. · Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, öğrencilerin mezuniyet yıllarına (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.
 4. · Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100’ lük not sistemi esas alınacaktır. 4’ lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan MCBÜ öğrencileri için MCBÜ not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer Üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)
 5. · İlgili karar gereğince, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Diğer Üniversitelerin mezunlarına ayrılan kontenjandan alan bazında kontenjanların dolmaması durumunda diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir. Kontenjanların alan bazında aktarımı başvuru durumuna göre belirlenecektir.
 6. · Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.
 7. · Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.
 8. “Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.” (YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları) gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.
 9. · Üniversitemize Pedagojik Formasyon kaydını yaptırıp daha sonraki günlerde kaydını sildirmek isteyenler, dersler başlamadan önce resmi dilekçe ile kaydını sildirdiği takdirde ücret iadesi yapılacaktır. Ders başladıktan sonra kaydını sildirenlere ayrıca ücret iadesi yapılmayacaktır.
 10. · MEB 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı, Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisinin güncellenen TTKB Kurulu Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlarda yükseköğretim programlarına devam eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için Üniversitemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki tablodaki alanlardan mezun olanların kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

 Üniversitemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar

 • Bu çizelge 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı, Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisi
 • Değişiklikler: 14/08/2014 tarihli ve 74 sayılı Kurul kararı,
 • Ağustos 2014 – 2683 sayılı Tebliğler Dergisi, 28/08/2014 tarihli ve 76 sayılı Kurul kararı,
 • Eylül 2014 -2684 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 18/08/2015 tarihli ve 74 sayılı Kurul kararı, Eylül 2015 – 2696 sayılı Tebliğler Dergisi.
 • 18/09/2015 tarihli ve 89 sayılı Kurul kararı, Ekim 2015 – 2697 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 26/01/2016 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararı, Şubat 2016 – 2701 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 18/07/2016 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2016 – 2707 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 09/05/2017 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Haziran 2017 – 2717 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 05/07/2017 tarihli ve 64 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2017 – 2718 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 16/10/2017 tarihli ve 139 sayılı Kurul kararı, Kasım 2017 – 2722 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 01/11/2017 tarihli ve 149 sayılı Kurul kararı, Kasım 2017 – 2722 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 11/01/2018 tarihli ve 1 sayılı Kurul kararı, Ocak 2018 – 2724 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 24/01/2018 tarihli ve 48 sayılı Kurul kararı, Şubat 2018 – 2725 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 13/06/2018 tarihli ve 89 sayılı Kurul kararı, Temmuz-Ek 2018 – 2730 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 09/08/2018 tarihli ve 101 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2018 – 2731 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 12/09/2018 tarihli ve 122 sayılı Kurul kararı, Eylül 2018 – 2732 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 22/11/2018 tarihli ve 137 sayılı Kurul kararı, Aralık 2018 – 2735 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 22/02/2019 tarihli ve 4 sayılı Kurul kararı, Mart 2019 – 2738 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 31/07/2019 tarihli ve 19 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2019 – 2743 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 31/10/2019 tarihli ve 28 sayılı Kurul kararı, Kasım 2019 – 2746 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 29/06/2020 tarihli ve 12 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2020 – 2754 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 11/11/2020 tarihli ve 37 sayılı Kurul Kararı, Aralık 2020-2759 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 29/12/2020 tarihli ve 46 sayılı Kurul Kararı, Ocak 2021-2760 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 12/02/2021 tarihli ve 4 sayılı Kurul Kararı, Şubat-Ek -2761 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 22/02/2021 tarihli ve 6 sayılı Kurul Kararı, Şubat-Ek -2761 sayılı Tebliğler Dergisi,
 • 27/08/2021 tarihli ve 28 sayılı Kurul Kararı, Ağustos-Ek -2766 sayılı Tebliğler Dergisine göre hazırlanmıştır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU ALANLARI

NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Beden Eğitimi

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK) (Değişik: 12/02/2021 tarih ve 4 sayılı TTKK)

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)

3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)

4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu (*)

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü (*)

Biyoloji

(Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

(Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Biyoloji Öğretmenliği

2. Biyoloji Bölümü (*)

3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (*)

4. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji (*)

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK) (Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK) (Değişik: 29/12/2020 tarih ve 46 sayılı TTKK) (Değişik: 28/08/2021 tarih ve 28 sayılı TTKK)

 

 

1. İlahiyat Fakültesi (*)

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (*)(**)

4. Dinî İlimler Fakültesi (*)

5. İslami İlimler Fakültesi (*)

Arapça

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1. Arapça Öğretmenliği

2. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça) (*)

Coğrafya

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

Coğrafya Bölümü (*)

Fizik

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Fizik Öğretmenliği

2. Fizik Bölümü (*)

3. Fizik Mühendisliği (*)

 

 

 

İngilizce

1. İngilizce Öğretmenliği

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü(*)

4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) (*)

5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

6. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*)

7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)

Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü (*)
2.  Kimya Mühendisliği(*)
 

Matematik

(Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK) (Değişik: 31/07/2019 tarih ve 19 sayılı TTKK)

 

1. Matematik Öğretmenliği

2. Matematik Bölümü (*)

3. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)(**)

4. Matematik Mühendisliği (*)(***)

5. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (*)(**) (**)

 

Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler. (***) 1, 2, 3 ve 5’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 09/05/2017 tarih ve 51 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK)

1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

2. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi

3. İktisat (*) (**)

4. İşletme (*) (**)

5. Maliye (*) (**)

6. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**)

7. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)(**)

8. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)(**)

9. Muhasebe Bölümü (*)(**)

10. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**) (**)

1 ve 2’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

Sağlık/Sağlık Hizmetleri (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK)

 

1. Hemşirelik Yüksekokulu (*)

2. Hemşirelik/Bölümü (*)

3. Ebelik/Bölümü (*)

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Değişik: 09/08/2018 tarih ve 101 sayılı TTKK) (Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK) 1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*)

4. Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

5. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü (*)

 

Tarih 1. Tarih Bölümü
 

Felsefe

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Felsefe Grubu Öğretmenliği

2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

3. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü(*)

4. Türk Halkbilimi Bölümü (*)

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler

(Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK)

1. Halkla İlişkiler (*)

2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (*)

3. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)

4. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (*)

5. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (*)

 

(2021 -2022 GÜZ DÖNEMİ ) Pedagojik Formasyon Eğitimi  Başvuru Kontenjanı

Eğitimi Veren Üniversite/Fakülte : Manisa Celal Bayar Üniversitesi /Demirci Eğitim Fakültesi

KONTENJAN MİKTARI

Öğretim Yılı

Lisans Programı

TOPLAM KONTENJAN

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ

Biyoloji

25

Fizik

25

İngilizce

100

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

Matematik

100

Tarih

100

Türk Dili ve Edebiyatı

100

Çocuk Gelişimi

30

Muhasebe/Finansman

50

Sağlık

50

Beden Eğitimi

113

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

40

Arapça

12

Felsefe

50

Halkla İlişkiler

10

Coğrafya

30

TOPLAM

885

 

BİLGİLENDİRME:

Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri hafta sonları yapılacaktır. (Öğretmenlik uygulaması dersi (Staj) ise Manisa Merkez Yunusemre ve Şehzadeler İlçelerinde I. ve II. dönemde (ders günleri okuldaki rehber öğretmenin ders günü ve planına göre (haftada 6 saat 1-3 gün arasında, her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatinden oluşmaktadır)

Pedagojik Formasyon Programı Katkı Payı/Ücreti (Programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin) toplam: 3440 TL olacaktır. (Kesin Kayıtta 1.720 TL (I.Taksit) + İkinci dönem başında 1.720 TL (II. Taksit).

Programa ilişkin akademik takvim ve ders programı kesin kayıtlar sürecinde ilan edilecektir.

 • İletişim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok (Uncubozköy Sağlık Kampüsü) Yunusemre/MANİSA
 • Tlf: 0 (236) 201 11 19
 • 0 (236) 233 09 04 / 5821 – 5813
 • 0 (236) 233 06 40 / 5821 – 5813

Kaynak: Manisa Celal Bayar Üniversitesi

“Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri” üzerine 3 yorum

 1. Harika bir paylaşım, özellikle konunun önemli detayları oldukça net bir şekilde açıklanmış. İnsanları çeşitli karmaşık anahtar kelimelerle yormak yerine, okumaktan keyif alacağı içerikler her zaman daha iyidir. Kaliteli paylaşım adına teşekkür eder, paylaşımlarınızın devamını sabırsızlıkla beklerim.

  Yanıtla

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri