Allahın isimleri Nelerdir?

Allahın isimleri Müslümanım diyen herkes tarafından bilinmesi gerekir. Zira Allah’ı tanımak bilmek hepimizin görevidir. Onu tanıyacağız ki marifetimiz artacak, onu tanıyacağız ki sevgimiz artacak.

Allahın isimleri dediğimiz zaman Tirmizi’de bildirilen 99 ismi vardır. Bununla beraber Allahın isimleri aslında nihayetsizdir demişlerdir. Bizim bildiğimiz ve meşhur olmuş isimleri şunlardır.

Esma’ül Hüsna 

1- Allah: Bütün isimlerin vasfını ihtiva eden bir isimdir. AQllhın bir olmasını başkaca ilah olmamasın ifade eder.

Bu azim isim Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu isim öyle ki bütün isimlerin ifade ettiği manaları, vasıfları içine alır. Diğer isimlerde sadece kendi manalarına işaret varken, Allah ismi cem olup bütün isimleri içinde barındırır. Bu isim, Allah’tan başka birisine mecazen dahi olsa verilemez.

2- Er-Rahman: Yarattığı bütün mahlûkata ayırt etmeksizin merhamet ve şefkat gösterir, onlara ihsan edendir.

3- Er-Rahîm:Bu dünya da herkeseAhirette ise sadece müminlere acıyan ve onlara merhamet eden.

4- El-Melik:Var olan bütün mülkün sahibi olandır, mülkü ve saltanatı daimi olandır.

5- El-Kuddus:Her türlü eksikliklerden uzaktır, pak ve temiz olandır, her türlü takdise ve övgüye layık olan sadece odur.

6- Es-Selâm: Mahlukatı bütün tehlikelerden selamete çıkarandır.

7- El-Mü’min: Güven verendir, emin kılandır, koruyan ve iman nurunu verendir.

8- El-Müheymin: Oher şeyi görüp gözetendir, herkesin bütün yaptıklarından haberi olandır.

9- El-Aziz:İzzet ve azamet sahibidir, her şeye karşı galip olandır, ona karşı gelinemeyendir.

10- El-Cebbar:Onun hükmüne karşı gelinemez olup azamet sahibidir.

11- El-Mütekebbir:O çok büyüktür, onun eşi, benzeri yoktur.

12- El-Halık:Her şeyi yoktan yaratan, var edendir.

13- El-Bâri: Bütün mahlukatı mükemmel ve mütenasip (uyumlu) yaratandır.

14- El-Musavvir: Yarattığı mahlukata şekil veren ve onları birbirinden farklı şekilde yaratandır.

15- El-Gaffar: O günahları örten ve çokça mağfiret edendir. Hem dilediğini günah işlemekten koruyandır.

16- El-Kahhar:Her dilediğini yapabilecek güçte olandır. O galip ve hakim olandır.

17- El-Vehhab: O karşılıksız olarak nimet veren ve çok fazla ihsan edendir.

18- Er-Razzak: Her mahlukun rızkını bol veren ve onların tüm ihtiyacını karşılayandır.

19- El-Fettah:O her türlü sıkıntıları giderendir, bütün kapıları açandır.

20- El-Alim: Gizli ve açık olan ile geçmiş ve gelecek, her şeyi ezeli ve ebedi ilmi ile eksiz bilen.

21- El-Kabıd: İstediğinin rızkını daraltan ve ruhlarını alandır.

22- El-Basıt:İstediğinin rızkını genişleten ve ruhlarını verendir.

23- El-Hafıd: OKafir ve facirleri alçaltandır.

24- Er-Rafi: O istediğine şeref verip yükseltendir.

25- El-Mu’ız:O istediğini aziz edendir.

26- El-Müzil:İstediğini zillete düşüren, istediğini hor ve hakir edendir.

27- Es-Semi: Her şeyi en mükemmel bir şekilde işiten ve duaları kabul edendir.

28- El-Basir: Gizli açık, bilinen bilinmeyen her şeyi en mükemmel bir şekilde görendir.

29- El-Hakem: O mutlak hakim olup hakkı batıldan ayırır ve bütün işleri hikmet iledir.

30- El-Adl:O mutlak adildir, her şeyi yerli yerince yapandır.

31- El-Latif:O lütuf ve ihsan sahibidir.

32- El-Habir:O her şeyden haberi vardır, Her şeyin gizlisinden ve açığından haberi olandır.

33- El-Halim: O Ceza vermede acele etmeyendir. Yumuşak davranan ve hilm sahibidir.

34- El-Azim:Büyüklükte ve azamette benzeri yoktur. O Pek yücedir.

35- El-Gafur:Affı ve mağfireti bol olandır.

36- Eş-Şekur: Amelleri az dahi olsa da çok sevap verendir.

37- El-Aliyy: O yüceler yücesidir ve çok yücedir.

38- El-Kebir:Büyüklükte benzeri yoktur, şanı pek büyüktür.

39- El-Hafiz:Her şeyi koruyan ve muhafaza edendir.

40- El-Mukit: Mahlukatın rızıklarını yaratandır.

41- El-Hasib:O kulların hesabını en iyi görendir.

42- El-Celil:Ocelal ve azamet sahibidir.

43- El-Kerim:Kerem, lütuf ve ihsanı bol olandır. Karşılıksız verir ve çokça ikram edendir.

44- Er-Rakib:Her işi her anı gözetendir. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

45- El-Mucib: Kullarının duaları ve istekleri kabul edendir.

46- El-Vâsi:Bütün isim ve sıfatları ile her şeyi ihata edip kuşatandır.

47- El-Hakim:Yaptığı herişi hikmetlidir, her şeyi hikmetle yaratır ve abes iş yapmaz.

48- El-Vedud:İyiliği sever, iyilik yapana ihsan edendir. Sevgiye en layık olandır.

49- El-Mecid:Nimeti ve ihsanı sonsuzdur. Şerefi pek yüce olan ve her türlü övgüye layık olandır.

50- El-Bais:Mahşerde ölmüş olanları diriltendir ve peygamberler gönderedir.

51- Eş-Şehid:Zaman, mekan olmayarak her yerde ve zamanda hazır ve nazır olandır.

52- El-Hak:Varlığı daim olan, var olan ve hakkı ortaya çıkarandır.

53- El-Vekil:Kendisine tevekkül etmişlerin işlerini en iyi neticeye vasıl edip ulaştırandır.

54- El-Kaviyy:Onun kudreti en üstündür ve kudreti hiçbir zaman azalmaz.

55- El-Metin:Kuvvet ve kudret bakımından pek güçlü olandır.

56- El-Veliyy:Müslümanlar olanların dostu olup onları sevip her zaman yardım edendir.

57- El-Hamid:Her türlü hamd, sena ve övgüye layık olan odur.

58- El-Muhsi: Yarattığı ve yaratılacak bütün mevcudatın sayısını bilen ve kuşatandır.

59- El-Mübdi: Modeli ve örneği olmaksızın ibtidaen benzersiz yaratandır.

60- El-Muid:Yaratılanları yok edip öldürdükten sonra onları tekrar diriltecek olandır.

61- El-Muhyi: Yarattıklarına hayat veren onları ihya edendir.

62- El-Mümit:Yaratılan her canlıya ölümü tattıracak olandır.

63- El-Hayy:Ezeli ve ebedi bir şekilde hayat sahibi olan diri olandır.

64- El-Kayyum:Mevcudatı varlığıyla, zatı ile ayakta tutan, kaim olandır.

65- El-Vâcid:Ondan hiçbir şey gizli kalmaz ve o hiçbir şeye muhtaç değildir.

66- El-Mâcid: Kadri ve şanı pek büyük olup keremi ve ihsanı bol bol olandır.

67- El-Vâhid:Zatı, sıfatı ve fiillerinde benzeri yoktur. Ortağı yoktur ve o tekdir.

68- Es-Samed: Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur bilakis herkesin muhtaç olduğu merci odur.

69- El-Kâdir:İstediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan gücü yetendir.

70- El-Muktedir:İstediği gibi tasarruf eder, istediğini kolayca yaratan kudret sahibidir.

71- El-Mukaddim:İstediğini yükseltir istediğini öne geçirir ve öne alandır.

72- El-Muahhir:İstediğini alçaltır, sona bırakır, geriye bırakandır.

73- El-Evvel:OEzeli olandır, varlığının başlangıcı yoktur.

74- El-Âhir:OEbedi olandır, varlığının sonu yoktur.

75- Ez-Zâhir: Varlığı açık zahir olandır, aşikârdır, kesin delillerle bilinendir.

76- El-Bâtın:O akıl ve zahiri duygularla aşikar bilinemez ama her şeyin içini bilir. Zira bizler sınırlı o ise nihayetsizdir.

77- El-Vâlî:Her şeyi idare edendir, işlerini yoluna koyan odur.

78- El-Müteâlî:Oson derece yüce ala olandır.

79- El-Berr:Onuniyilik ve ihsanı boldur.

80- Et-Tevvâb: O kullarınınTövbelerini kabul edip, günahları bağışlayandır.

81- El-Müntekım:Kendisine asi olanların, zalimlerin cezasını mutlaka verendir.

82- El-Afüvv:Onunaffı pek çoktur, günahlara çokça mağfiret eder.

83- Er-Rauf: O çok merhametli olup pek çok şefkatlidir.

84- Mâlik-ül Mülk:Bütün mülkün, varlığın yegane sahibi olandır.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: O celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibidir.

86- El-Muksit:Mazlum olanların hakkını alandır, adaletle hükmedendir,her işi birbirine uygun yapandır.

87- El-Câmi:İki zıttı bir arada bulundurandır, kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayandır.

88- El-Ganiyy:İhtiyaç sahibi asla değildir, muhtaç değildir, her şey Ona muhtaçtır.

89- El-Mugnî:İhtiyaçları giderendir, istediğini zengin edendir.

90- El-Mâni:İstemediği şeye mani olup engelleyendir.

91- Ed-Dârr:Elem veren, zarar veren şeyleri yaratandır.

92- En-Nâfi:Fayda veren her şeyleri yaratan yine odur.

93- En-Nûr: Bütün alemleri nurlandırandır, dilediğine nur verendir.

94- El-Hâdî:Dilediğine hidayet veren odur.

95- El-Bedi:Eşi ve benzeri olmayacak şekilde, misalsiz olarak örneksiz yaratan.

96- El-Baki:Onun varlığının sonu yoktur, ebedi olan ancak odur.

97- El-Vâris: Bütün her şeyin asıl sahibi olan odur.

98- Er-Reşîd:Doğru yolu gösteren odur.

99- Es-Sabûr:Ceza vermek noktasında acele etmeyendir.

Evet Allahın isimleri bunlardır. Allahın isimleri ezberlemenin pek çok faydaları vardır. Ezberleyerek çokça okuyalım inşallah.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri